Regulamin sklepu

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas 77 545 42 50


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MAXIMUSDESIGN.PL
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8. DODATKOWE POSTANOWIENIA
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.maximusdesign.pl prowadzony jest przez 
RÓŻĘ WAWRZYNIAK prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RÓŻA WAWRZYNIAK "7 REGNUM" (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Powstańców 6, 48-250 
Głogówek) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7551262679, REGON 531203752, adres poczty 
elektronicznej: sklep@maximus-oswietlenie.pl.
1.2. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem 
konsumentów.
1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest 
Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce 
prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda 
osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i 
poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 
1.4.3. FORMULARZ OFERTY – Usługa Elektroniczna przeznaczona dla Usługobiorcy będąca interaktywnym formularzem 
dostępnym w Sklepie Internetowym umożliwiająca Klientowi przygotowanie Oferty.
1.4.4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym 
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz 
określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4.5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
1.4.6. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór 
zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o 
złożonych Zamówieniach.
1.4.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za 
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom 
automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie 
Internetowym.
1.4.9. OFERTA – wycena przygotowana przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Oferty z wykorzystaniem Produktu/ów 
dostępnych w Sklepie Internetowym. Wycena skierowana jest do podmiotu trzeciego w stosunku do Usługobiorcy i 
Usługodawcy oraz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
1.4.10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między 
Klientem a Sprzedawcą. 
1.4.11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.12. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.maximusdesign.pl.
1.4.13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – RÓŻA WAWRZYNIAK prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RÓŻA 
WAWRZYNIAK "7 REGNUM" (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. 
Powstańców 6, 48-250 Głogówek) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7551262679, REGON 
531203752, adres poczty elektronicznej: sklep@maximus-oswietlenie.pl.
1.4.14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za 
pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
1.4.16. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze 
Sklepu Internetowego (w tym Usług Elektronicznych) związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością 
gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia 
działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej. 
1.4.17. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze 
Sprzedawcą.
1.4.18. ZŁOŻENIE OFERTY – wygenerowanie Oferty przez Usługobiorcę za pomocą Formularza Oferty.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz Oferty 
oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza 
Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących 
danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), nazwa adresu, 
adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz 
przesłanie Usługodawcy w formie elektronicznej następujących dokumentów: zaświadczenia o posiadaniu numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP), numeru REGON oraz o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanych dokumentów. 
2.1.1.1. Po utworzeniu Konta Usługodawca zastrzega sobie prawo przyznania Klientowi rabatu uznaniowego na Produkty. W 
przypadku udzielenia rabatu, zostanie on przypisany do Konta Usługobiorcy w Sklepie Internetowym. Usługodawca 
zastrzega sobie prawo zmiany wysokości przyznanego rabatu uznaniowego z uwagi na zakres i rodzaj udzielonej 
przez Usługodawcę pomocy przy składaniu Oferty. Zmiana wysokości rabatu nie ma wpływu na uprzednio zawarte 
Umowy Sprzedaży.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego 
Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie 
dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu pola „Potwierdzam zamówienie” 
– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się 
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu 
Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer 
domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer 
identyfikacji podatkowej (NIP), Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. 
2.1.3. Formularz Oferty – korzystanie z Formularza Oferty rozpoczyna się po uprzednim zalogowaniu się Usługobiorcy na 
Konto i wybraniu zakładki „Moje oferty”. Złożenie Oferty następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) 
wypełnieniu Formularza Oferty, (2) przyporządkowaniu cen Produktów dla podmiotu trzeciego z ewentualnym 
wykorzystaniem rabatu uznaniowego przyznanego Usługobiorcy oraz (3) kliknięciu pola „Zapisz” – w tym momencie 
następuje Złożenie Oferty, która jest w dostępna w ramach Konta, w zakładce „Moje oferty”. W Formularzu Oferty 
niezbędne jest podanie następujących informacji: numer Oferty, opis Oferty oraz dane kontaktowe Usługobiorcy: nazwa 
firmy, imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. 
2.1.4. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania 
Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 
2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
2.2.1. Konto, Newsletter oraz Formularz Oferty w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
2.2.2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za 
jego pośrednictwem.
2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
2.3.1. Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w 
wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami 
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w 
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w 
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie 
składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są 
wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
3.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. 
Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do 
poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień
3.4.1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą 
Formularza Zamówienia.
3.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego 
Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w 
trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich 
istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
3.4.3. Następnie Sprzedawca nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych (termin związania Zamówieniem), może przyjąć 
Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na 
podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o 
przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa 
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Oferty 
3.5.1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia także z wykorzystaniem wcześniej Złożonej Oferty. W  takim wypadku w celu 
zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze zalogowanie się na Konto i Złożenie Oferty przez Klienta oraz 
przesłanie jej przez Klienta na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy w celu złożenia Zamówienia.
3.5.2. Po otrzymaniu Oferty Sprzedawca w terminie do 3 Dni Roboczych ma możliwość za pośrednictwem poczty 
elektronicznej (1) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Klienta zgodnie ze Złożoną Ofertą albo (2) przedstawienia 
Klientowi swojej oferty utworzonej na podstawie Oferty Klienta z uwzględnieniem ew. dodatkowych składników jak koszty 
dostawy, wysokość przedpłaty oraz termin płatności.   
3.5.2.1. W wypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia Klienta zgodnie ze Złożoną Ofertą w momencie 
potwierdzenia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
3.5.2.2. W wypadku przedstawienia Klientowi przez Sprzedawcę swojej oferty do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest 
przyjęcie takiej oferty przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej – w momencie przyjęcia oferty Sprzedawcy 
przez Klienta (tj. otrzymania tego oświadczenia przez Sprzedawcę) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy 
Sprzedawcą, a Klientem. Jeżeli Sprzedawca nie oznaczył innego terminu w swojej ofercie, termin ważności jego oferty 
wynosi 10 dni.
3.6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) 
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o 
której mowa w pkt. 3.4.2., 3.4.3., 3.5.2., a także poprzez (3) przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. 
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego 
Sprzedawcy.
4. SPOSOBY  PŁATNOŚCI
4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Pałtność gotówką przy odbiorze osobistym. 
4.1.3. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1. Bank: Alior Bank S.A.
4.1.3.2. Numer rachunku: 87 2490 0005 0000 4500 8341 8424.
4.1.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na 
stronie internetowej https://transferuj.pl.
4.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za 
pośrednictwem serwisu Transferuj.pl.
4.3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: 
4.3.1. Transferuj.pl - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres 
siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.1.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 
5.1.2. Transport własny Sprzedawcy lub Klienta – po uprzednim uzgodnieniu warunków odbioru towaru.  
5.1.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Powstańców 6, 48-250 Głogówek – w Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00.
5.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez 
Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu Internetowego w 
zakładce „Koszty dostawy”.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania 
Zamówienia podano inny termin. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:
5.3.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
5.3.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
6.1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze 
porozumienia stron.
6.2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
6.2.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
6.2.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez 
przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@maximus-oswietlenie.pl  
lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców 6, 48-250 Głogówek. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od 
dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin 
wypowiedzenia. 
6.2.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez 
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Reklamacje Produktu:  zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec 
Klienta zostaje wyłączona.
7.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane 
z działaniem Sklepu Internetowego:
7.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe 
reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres: sklep@biuro-market.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Powstańców 6, 48-250 Głogówek.
7.2.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w 
szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy 
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
7.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
7.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że 
Usługobiorca poda inny sposób.
8. DODATKOWE POSTANOWIENIA
8.1. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości 
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w  Formularzu Zamówienia oraz faktu 
zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do 
dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży 
stanowi inaczej.
8.3. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia 
ceny Produktu/ów i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z 
rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania 
Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w 
czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub 
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
przewoźnika.
8.6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, 
jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do 
wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi 
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia 
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta. 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, 
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo 
powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze 
ciągłym w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone 
Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
9.3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia 
pozostają w mocy, Usługodawca/Sprzedawca oraz Usługobiorca/Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z 
nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej 
zbliżone do postanowień zastępowanych.
9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz inne właściwe 
przepisy prawa polskiego.
9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze 
względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.Payments

Biuro obsługi klienta

W naszym sklepie znajdą Państwo szeroki wybór oświetlenia, mebli i dodatków. Posiadamy również własne studio projektowe.

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym sklepem, za pomocą poniższych danych kontaktowych.

ikonka

SIEDZIBA - SKLEP STACJONARNY
ul.Powstańców 6, 48-250 Głogówek

tel. (00) 48 77 437 30 78

ikonkaINFOLINIA SKLEPU INTERNETOWEGO
(00) 48 77 545 42 50
ikonkaPOCZTA
sklep@maximus-oswietlenie.pl
ikonkaGODZINY OTWARCIA
Pon - Pt : 8:00 - 16:00
Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych jest 7 REGNUM Róża Wawrzyniak, z siedzibą w Głogówku przy ul. Powstańców 6, 48-250 Głogówek